Privacyverklaring

Zorggroep Oude en Nieuwe Land respecteert jouw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan jou te optimaliseren, werken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang, maar ook in ons belang. Zorggroep Oude en Nieuwe Land volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoeglige informatie. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in december 2022.

Jouw privacy

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (hierna: ZONL) bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die wij verwerken. We gebruiken adequate technische- en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer jij aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam en telefoonnummer, maar ook de gegevens op je CV zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categoriën persoonsgegevens van jou:

 • Naam
  Als je solliciteert hebben we jouw naam nodig om een sollicitatiedossier voor je op te zetten, waarmee we je door het sollicitatieproces kunnen begeleiden.
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
  We hebben je contactgegevens nodig om ervoor te zorgen dat we met je in contact kunnen blijven over de voortgang van het sollicitatieproces. 
 • Curriculum vitae (CV)
  In het sollicitatieproces hebben we je CV nodig als hulpmiddel bij de beoordeling van je relevante werkervaring, kennis en vaardigheden. 
 • Motivatiebrief
  We vinden het belangrijk dat je de kans krijgt jezelf te presenteren en je motivatie voor een vacature duidelijk kenbaar kan maken. Daarvoor ontvangen we graag je motivatiebrief.

Verwerkingsdoel

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder benoemde doelen:

 • Communicatie met jou als sollicitatie over de voortgang van het sollicitatieproces;
 • Inhoudelijke behandeling van jouw sollicitatie.

Rechtmatige grondslag

 • Toestemming
  We vragen jouw toestemming voor het bewaren van je sollicitatiegegevens tot een jaar na de voltooiïng van de sollicitatieprocedure. Deze toestemming wordt gevraagd via het sollicitatieproces op de website. Deze toestemming bewaart ZONL ter registratie. Je kunt toestemming altijd weer intrekken door een mail te sturen naar werkenbij@zorggroep-onl.nl.
 • Overeenkomst
  ZONL gebruikt voor het gebruiken van jouw gegevens tijdens het proces de potentiële overeenkomst. Je zit als sollicitant in de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst. 

Derde partijen

ZONL verzamelt soms gegevens bij derde partijen. De meeste gegevens die wij verwerken, hebben wij van jou zelf ontvangen. Als je een referentie hebt opgegeven, kunnen wij ook een deel van jouw gegevens opvragen bij deze referent. Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit is het geval bij een (externe) solliciatiecommissie. Dit zal altijd duidelijk gemaakt worden in de betreffende vacature, zodat je hiervan op de hoogte bent vóórdat je je (persoons)gegevens naar ons toestuurt. 

Gegevens buiten de EU

ZONL verwerkt geen gegevens voor sollicitaties buiten de Europese Unie. 

Beveiliging persoonsgegevens

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt ZONL ervoor dat we verschillende technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat, indien we je persoonsgegevens aan derde organisatie (zoals de verwerkers) doorsturen c.q. verstrekken, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. 

Wij handelen daarnaast naar de NVP sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (VP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure of niet langer dan een jaar hierna, indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Voor de Jobalert, kun je jezelf in- en uitschrijven. 

Jouw rechten

ZONL vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt, goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via privacy@zorggroep-onl.nl contact met ons op te nemen. Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage
  Je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.
 • Recht van correctie
  Indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Recht van verwijdering
  Indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Als je je toestemming wil intrekken voor het bewaren van je sollicitatiegevens, kan dat via werkenbij@zorggroep-onl.nl
 • Recht van beperking
  Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen aan jou of een andere organisatie van jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst. 
 • Recht van bezwaar
  Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. 

Datalek melden

Vind je een datalek? Dan kun je dit melden aan ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en marketing cookies. Daarover kun je in onze cookieverklaring meer informatie vinden. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud. 

Contact & klachten

Mocht je vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan hopen we dat je contact met ons opneemt. Je bereikt ons via werkenbij@zorggroep-onl.nl of 0521-53 99 11. Ook kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@zorggroep-onl.nl.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

ZONL vindt het belangrijk om tevreden sollicitanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent of er met ons niet uit komt. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van je persoonsgegevens. Dit kan op deze manier